Övrigt:

Definitioner och förkortningar

Ampere (A)

Elektrisk enhet för strömstyrka

Bly

Grundbeståndsdel i batteriet (pb)

Cykel

Batteriets livscykel, motsvarande antalet ur- och uppladdningar, beräknat utifrån normen IEC 254-1.

DF

Ventilreglerade blockbatterier med gelad elektrolyt

Elektrolyt

I batterier är elektrolyt förtunnad svavelsyra.

Gasning

När ett batteri når gasningsspänningen, sönderdelas vattnet i väteoch syre, vilket medför explosionsrisk.

Garanti

Se Exides garantibestämmelser.

Kapacitet (Ah)

Batteriets kapacitet är - enkelt uttryckt - den mängd energi som batteriet innehåller. Kapaciteten mäts
vanligen vid 5h (C5). Ett batteri på t ex 500 Ah kan således ge 100 A i 5 timmar.

Knallgas

När ett batteri laddas bildas knallgas, som är explosiv. Se därför alltid till att batteriluckorna står öppna och att ventilationen på laddningsstationen fungerar. Tänk på att en gnista, kortslutning eller öppen låga kan få gasen att explodera. Greppa alltid tag i ett jordat föremål (t ex ett element) innan du börjar arbeta med batteriet, så minskar du risken för gnistbildning på grund av statisk elektricitet. Du måste också bryta laddnings-strömmen innan handsken lossas.

Laddare

Du skall alltid använda godkända laddare. Andra laddare leder till kraftig gasning och avkortar batteriets livslängd.

Pausladdning

Orkar batteriet inte hela dagen, kan det pausladdas. Du bör ha använt minst en tredjedel av batteriets kapacitet före pausladdning.
En pausladdning ska göras endast om den är absolut nödvändig.

Återvinning

Förbrukade batterier samlas in och återvinns via organisationen Returbatt.

Rörplatta

Batteriet är uppbyggt av positiva rör och negativa plattor med olika blylegeringar.

Självurladdning

Utöver normal urladdning självurladdar batteriet 5-7% av sin kapacitet per månad.

Sulfat

Syrarester.

Transport

Under transport bör batterierna skyddas mot kortslutning.

Utetemperatur

Temperaturen inverkar på batteriets kapacitet. Laddning bör ske vid normal rumstemperatur.

Vattenkvalitet

Vattnets ledningsförmåga anges i mikroSiemens (mS). Vanligt kranvatten har normalt ett värde av 250 mS.
Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. Kravet på bra batterivatten är en ledningsförmåga som är mindre än 10 mS/cm.
Vatten som avjoniserats har en ledningsförmåga som är mindre än 5 mS/cm.

Underhållsfritt

Ingen efterfyllning av vatten under batteriets hela livslängd.

Volt (V)

Elektrisk enhet för spänning.
2 V per cell.