Motive:

Deep Cycle US-batteries

Öppet. Gitterplatta. Semitraktion. Hård drift.

Sonnenschein M

1000 cykler! GEL. Gitterplatta.

Sonnenschein GF-V

GEL. Gitterplatta. 700 cykler.

Sonnenschein GF-Y

GEL. Gitterplatta. 450 cykler.

Drysafe Recup

AGM. Spiralcell. 450 cykler.

Drysafe AF-X

AGM. Gitterplata. 350 cykler.