Annen info:

Definisjoner og forkortelser

Ampere (A)

Elektrisk enhet for strømstyrke

Bly

Grunnbestanddel i batteriet
(Pb)

Cycle

Batteriets livscyklus, svarer til antall opp- og utladinger, beregnet ut fra IEC 254-1 normen.

DF

Vedlikeholdsfritt lukket, ventilregulert med syren bundet i gel.

Elektrolytt

I bly-batterier er elektrolytten fortynnet svovelsyre.

Gassing

Når et batteri når gassingsspenning spaltes vannet i hydrogen og oksygen hvilket medfører eksplosjonsfare.

Garanti

Se GNB Industrial Power garantibestemmelser

Kapasitet (Ah)

Batteriets kapasitet er - populært sagt - den mengde energi batteriet inneholder. Måles normalt ved 5 timer (C5)
Et batteri på f.eks 500 Ah kan det således avgi 100 A i 5 timer.

Knallgass - hydrogen - oksygen

Et batteri, som tas av lading før avsluttet ladeforløp vil for det meste stå og gasse.
Et batteri, som er ferdigladet med lokket lukket, vil bruke lang tid før gassen forvinner. Dette medfører at luften omkring batteriet er fyllt med knallgass som eksploderer ved minste gnist.
Et batteri som eksploderer, vil høyst sannsynlig sprenge cellelokkene og slynge syre ut i omgivelsene. Hvis det tilfeldigvis skulle være en eller flere personer i nærheten, vil disse bli truffet av syren.

Skulle uhellet være ute, kan syren til en viss grad nøytraliseres med store mengder rennende vann - etterfulgt av et raskt besøk til lege.

Et batteri utvikler gasser under oppladning. Især hydrogen er meget eksplosjonsfarlig. Så pass opp for sigaretter, gnister, uisolert verktøy og åpen ild i nærheten av batteriet.

Lader

Det skal alltid benyttes godkjente ladere. Andre ladere kan føre til kraftigere gassing og forkorte batteriets levetid

Pauseladning

Ladning hvor gassingspunktet ikke nås.

Recycling

Batteriene inngår i Batteriretur's gjenbruksordning.

Rørplate

Batteri har positive rørplater og negative smurte plater med forskjellige blylegeringer.

Selvutlading

Ut over normal utladning selvutlades et batteri ca. 5-7% av sin kapasitet pr. måned

Sulfat

Syrerester

Transport

Under transport bør batteripolene beskyttes mot kortslutning

Omgivelsestemperatur

Temperaturen har innflytelse på batteriets kapasitet. Lading bør foregå ved normal romtemperatur.

Vannkvalitet

mS - microSiemens
Vanlig springvann er normalt på omkring 250 microSiemens.
Demineralisert vann er fra 0-5 mS, men oppbevares det i klare beholdere vil det med tiden stige så mye i mS-verdi, at det blir uegnet for bruk i batterier. Dette skyldes bakteriers utskilling av salter. Det er derfor tilrådelig å benytte farvede beholdere eller mørke rom, dersom vannet skal oppbevares over tid.
Kommer vannet i berøring med metal, f.eks. kraner, rør osv., så stiger vannets verdi til 50-60 mS, og det er uakseptabelt, da vannet helst ikke må komme over 10 mS.

Har man mange batterier og bruker mye vann, kan det lønne seg å anskaffe sitt eget demineraliseringsanlegg.

Vedlikeholdsfri

Ingen etterfylling med vann i hele levetiden.

Volt (V)

Elektrisk enhet for spenning.
2 volt pr. enkeltcelle.