Annen info:

Sikkerhetsdatablade  (MSDS)

Instruksjoner for sikker håndtering av blybatterier.
Sikkerhetstiltak for mennesker og miljø.

Manufactures Declaration

Anbefalinger for sikker håndtering av bly syre batterier