Annen info:

Kalkulator: Luftstrøm

I IEC 62485-3 heter det at tilstrekkelig luftgjennomstrømming ved ventilasjon av laderom skal beregnes ut fra følgende formel:

Q = v * q * s * n * Igas * Cn / 100 [m3/t]

Forkortet til = 24 * 0,00042 * 5 * n * Igas * Cn / 100

Endelig formel

Q = 0,055 * n * Igas * Cn / 100 [m3/t]

Q = Luftgjennomstrømming ved ventilasjon [m3/t]
v = Faktor for tilstrekkelig uttynning av hydrogen: 24
q = 0,42 * 10-3 [m3/t] generert hydrogen
s = Sikkerhetsfaktor: 5
n = Antall celler
Igas = Strøm som produserer gass under gassutviklingsfasen [Amp/100Ah] Se Tabell 1.
Cn = Nominell kapasitet [Ah]

Tabell 1

Laderkarakteristikk

Igas: ventilerte celler

Igas: ventilregulerte celler

IU: Maks. spenning = 2,4 V/c

2

1

IUI: Ingen spenningsgrense

maks. 6

maks. 1,5

W: Fallende karakteristikk

Vanlige verdier mellom 5 og 7

---


De angitte verdiene gjelder for "verst tenkelige" forhold

Naturlig ventilasjon

Laderom/-områder må være utstyrt med luftinntak og -utløp, hver med et åpningsareal som beregnes ut fra følgende formel: Areal = 28 * Q [cm2].
Beregningen går ut fra en antatt luftstrømhastighet på > 0,1 m/sek.

Store og godt ventilerte rom skal ha et fritt volum på minst 2,5 * Q [m3].
Beregningen går ut fra en antatt luftstrømhastighet på > 0,1 m/sek.

Luftinntaket og -utløpet skal være plassert på en måte som skaper gunstigst mulige forhold for utlufting, dvs.

  • åpninger i motstående vegger,

  • med en innbyrdes minimumsavstand på 2 m når åpningene befinner seg på samme vegg. Luften fra laderommet/-området skal slippes ut i friluft utenfor bygningen.

Avtakbare deksler eller seter skal fjernes før lading.

Batterikassen skal ha tilstrekkelig ventilasjon, slik at det ikke akkumuleres gass i skadelige konsentrasjoner.

Der luftgjennomstrømming (Q) ikke kan oppnås ved hjelp av naturlig ventilasjon, skal det sørges for kunstig ventilasjon for å sikre at man oppnår tilstrekkelig utlufting.