Annen info:

Batteriretur

Det er kanskje ikke alle som anser blybatterier for å være "miljøvennlige", men ved nærmere undersøkelse oppdager man at blybatterier faktisk er miljøtilpasset i aller høyeste grad.

PRODUKSJON MED GRØNN SAMVITTIGHET

Miljøspørsmålene har lenge stått sentralt i produksjonen og håndteringen av blybatterier. Dette har vært spesielt viktig ettersom blybatterier inneholder stoffer i form av bly, blyforbindelser og svovelsyre som har negativ innvirkning på miljøet dersom de frigjøres. Å minimere blybatterienes miljøpåvirkning er derfor en naturlig og viktig oppgave for oss som batteriprodusent.

De viktigste tiltakene har vært å begrense utslippene fra fabrikkene i forbindelse med produksjon så mye som mulig, samt å skape et effektivt system for innsamling av brukte batterier. Gjennom returordningen kan man utnytte batteriene som råvareressurs og samtidig hindre at de ender opp som avfall i naturen. Produksjonen av blybatterier foregår i dag under streng miljøkontroll, som blant annet kjennetegnes av at:

  • Det meste av blyet som brukes i produksjonen, er gjenvunnet fra gamle batterier
  • Det er nøye utslippskontroll med omfattende rensing av luft og prosessvann

Utslippsnivåene registreres kontinuerlig for å sikre at grenseverdiene respekteres. Alle Exide Technologies' fabrikker jobber i henhold til miljøledelsessystemer sertifisert i samsvar med ISO 14001 eller tilsvarende

MER ENN 95 PROSENT

Gjenvinningsprosenten i Norge ligger på mer enn 95 %. Dette innebærer at så godt som alle brukte batterier går til gjenvinning. 26.september 2006 trådte et nytt EU-direktiv i kraft som innebar et utvidet produsentansvar for produsenter og importører. Gjennom AS Batteriretur oppfyller Exide Technologies AS i Norge alle krav i EU`s batterisdirektiv.

www.batteriretur.no