Annen info:

GNB Industrial Power - Motive Garantibestemmelser

GNB Industrial Power

Rørplatebatterier
For disse batteri ytes 4 - fire år Pro-Ratagaranti mot fabrikasjonsfeil regnet fra leveringsdato.

Dette innebærer følgende:
Hvis batteriet i løpet av de første 12 måneder behøver reparasjon som følge av fabrikasjonsfeil, vil defekte celler, eventuelt hele batteriet bli skiftet ut vederlagsfritt.
Etter 13 måneders drift vil kunden måtte betale 13/48 av materialkostnadene, etter 14 måneder 14/48, osv. Prisen beregnes ut fra dagens nettopriser.
Arbeidskostnader, reisekostnader og eventuelle frakter i denne forbindelse belastes kunde.

GNB Industrial Power

Ventilregulerte (vedlikeholdfrie) rørplatebatterier
For disse batteri ytes 12 måneders full garanti mot fabrikasjonsfeil regnet fra leveringsdato.

GNB Industrial Power

Monoblockbatterier
For disse batteri ytes 12 måneders full garanti mot fabrikasjonsfeil regnet fra leveringsdato.

Ustkiftede deler i forbindelse med garantisaker er å betrakte som GNB Industrial Power sin eiendom.

Garantien gjelder kun under forutsetning av at våre behandlingforskifter følges.

Man må ikke tilføre batteriet fremmede stoffer, eller selv forsøke å utbedre feil uten på forhånd å kontakte GNB Industrial Power.

Garantien gjelder ikke ved for mye eller for lite lading, dårlig renhold, mangelfull etterfylling av akkuvann, utilstrekkelig utjevningslading, knuste kar/lokk som følge av uheldig behandling, batterieksplosjon, eller transportskade.

Garantien gjelder kun ved normal drift, som er en opp/utlading pr. døgn (maks. 80% utlading av batterikapasiteten, ventilregulerte maks. 75%).

Det forutsettes videre at batteriprotokoll blir nøyaktig ført minst en gang pr. måned, og at denne forelegges oss sammen med garantikort ved eventuell reklamasjon.

For samtlige garantibestemmelser gjelder, at disse ikke dekker eventuelle følgeskader. Garantireprasjoner forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden.

Ved eventuelle feil på batteri eller lader kontaktes uten opphold GNB Industrial Power omgående, Serviceavdelingen i Oslo, tlf. 22 07 47 44 for videre behandling.